paragraph

Upadłość konsumencka

Twoje długi stały się zbyt wysokie? Nie jesteś w stanie regulować bieżących rat? Martwisz się co będzie dalej? Wyjściem z Twojej sytuacji może być tzw. upadłość konsumencka – Sąd Twoje zobowiązania umorzy w całości lub ustali plan spłaty, po wykonaniu którego pozostałe zobowiązania również zostaną umorzone.

            Co ważne, wszystkie prowadzone przez komorników postępowania egzekucyjne zostaną na czas trwania upadłości zawieszone.

            Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości?

            Ustawodawca przewidział w zasadzie jedną przesłankę, którą należy spełnić – wnioskodawca musi nie być w stanie regulować swoich zobowiązań, czyli po prostu musi być niewypłacalny. Ponadto ten rodzaj upadłości dotyczy jedynie osób fizycznych, nie mogą go więc ogłosić firmy.

            Jednakże ustawa wymienia szereg przesłanek negatywnych, czyli sytuacji w której Sąd złożony o upadłość wniosek oddala. Są to sytuacje, w których dłużnik do swojej niewypłacalności doprowadził umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, ale także gdy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość:

  1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono z określonych przyczyn, np. w sytuacji jego nie wykonywania,
  3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą),
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

chyba że ogłoszenie upadłości uzasadnione jest względami słuszności lub humanitarnymi.

            Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości?

            Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do wydziału gospodarczego najbliższego Sądu Rejonowego. Podlega on opłacie w wysokości 30 zł, musi być złożony na urzędowym formularzu.

            Jeżeli wszelkie przesłanki zostaną należycie wykazane i spełnione, Sąd wyda wówczas postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może to zrobić nawet bez przeprowadzenia rozprawy.

            To niestety nie koniec. Wówczas do postępowania upadłościowego powołany zostanie syndyk. Dokona on weryfikacji przesłanek, będzie także próbował upłynnić posiadany przez dłużnika majątek. Sprawdzi ponadto, czy dłużnik nie wyzbywał się majątku w przeszłości.

            Końcowe rozstrzygnięcie

            W końcowym postanowieniu Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego lub ustalić stosowny plan spłaty.

            Przy pierwszym z powyższych rozwiązań, wszelkie długi zostają umorzone. Wnioskodawca zaczyna wszystko od nowa. Z taką sytuacją będzie mieli do czynienia zazwyczaj wtedy, gdy dłużnik nie posiadał żadnego majątku lub był on nieznacznej wartości.

            Drugim rozwiązaniem jest ustalenie przez Sąd planu spłaty. Dłużnikowi zostanie określona konkretna kwota, którą co miesiąc będzie musiał spłacać wierzycieli i najczęściej też koszty upadłości, przez określony czas (obecnie jest to maksymalnie 36 miesięcy). Po pozytywnym wykonaniu plany spłaty, pozostała część zobowiązań zostanie umorzona. 

            Nasza kancelaria oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Przygotujemy wszelką potrzebną dokumentację, w tym sam wniosek. Zapewnimy właściwe przygotowanie do rozprawy i osobistą reprezentację. W dalszym postępowaniu współdziałamy z wyznaczonym syndykiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *