adwokat

Rozwód

Odmienna wizja wspólnej przyszłości, niesprawiedliwy podział obowiązków między małżonkami, naruszenie lojalności małżeńskiej, inne zapatrywanie na wychowanie dzieci czy spędzanie wolnego czasu. Istnieje wiele powodów, przez które małżonkowie decydują się na rozwód. Często jednakże obawa przed długotrwałym i obciążającym emocjonalnie rozwodem powoduje, że decyzja ta jest odkładana.

Rozwód nie zawsze wiąże się z długotrwałym postępowaniem sądowym, nawet bowiem w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci możliwe jest przeprowadzenie sprawy rozwodowej na jednej rozprawie. Wspólny majątek również nie musi wpływać na to, że proces będzie długi.

Do przeprowadzenia sprawy o rozwód konieczne jest załączenie dokumentów:

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa
 • Złożenie opłaty od pozwu w wysokości 600 zł lub wniosku o zwolnienie z jej ponoszenia
 • Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci małżonków (jeśli takowe istnieją)

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, często zdarza się, że niezbędne są również inne dokumenty, np. potwierdzające koszty utrzymania dzieci.

Decydując się na rozwód powinno mieć się na względzie przesłanki, które muszą być spełnione, aby Sąd rozwiązał małżeństwo. Należy wykazać, że nastąpił trwały
i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego stron. Między małżonkami ustać muszą więzi emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze.

Pomimo spełnienia powyższych przesłanek sąd nie orzeknie jednak rozwodu, jeśli na jego skutek ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci albo orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ważne jest zatem poprowadzenie sprawy o rozwód w sposób profesjonalny i skuteczny. Pamiętać należy także o tym, że rozwiązanie małżeństwa może nastąpić z orzeczeniem o winie bądź bez orzeczenia o winie. Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa z orzeczeniem o winie nie wiąże się jedynie z satysfakcją, albowiem ma to wpływ na późniejsze kwestie dotyczące finansów, takie jak alimenty, podział majątku wspólnego. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy.

Przesłankami rozwodu są:

 • Trwały rozkład pożycia małżeńskiego
 • Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

W wyroku rozwodowym Sąd może orzec także o eksmisji małżonka, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólnie zamieszkiwanie. Eksmisja może mieć miejsce także gdy nieruchomości w której zamieszkują małżonkowie stanowi ich majątek wspólny. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, ważne jest także zadbanie o prawidłowe uregulowanie w wyroku rozwodowym kwestii związanych
z władzą rodzicielską, miejscu pobytu dziecka, kontaktach oraz alimentami. Zaznaczyć należy, iż ubiegać można się również o koszty utrzymania rodziny. Zarówno koszty utrzymania rodziny, jak i alimenty mogą być egzekwowane już w trakcie trwania procesu.

Prócz alimentów na dzieci, małżonek może domagać się także alimentów na swoją rzecz. Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej na zasadach przewidzianych w art. 60 k.r.o.

Wyrok rozwodowy, prócz samego rozwiązania małżeństwa może zawierać:

 • Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • Uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • Zasądzenie alimentów na rzecz dzieci
 • Zasądzenie alimentów na rzecz małżonka
 • Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania
 • Nakazanie eksmisji jednego z małżonków
 • Orzeczenie o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków
 • Dokonanie podziału majątku wspólnego

Ważne jest zatem prawidłowe poprowadzenie sprawy rozwodowej, albowiem skutki będą często niemożliwe lub trudne do usunięcia.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *